Ogłoszenie nr 1 – Data publikacji ogłoszenia 10.11.2020 r.

Zarząd PSignite S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000441514), działając na podstawie art. 450 § 2 KSH, w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 14.10.2020 r. o wpisie do rejestru warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, niniejszym ogłasza treść uchwały nr 4 NWZ Spółki, podjętej dnia 21.08.2020 r. w zakresie dotyczącym warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PS Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy  prawa poboru i zmiany statutu Spółki

§1

  1. Walne Zgromadzenie Spółki, celem wdrożenia Programu Opcyjnego, upoważnia Spółkę do emisji nie więcej niż 1.218.750 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia uprzywilejowanych, niemych (bez prawa głosu) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; akcje serii E będą uprzywilejowane w zakresie dywidendy, w ten sposób, że każdy posiadacz akcji serii E otrzyma dywidendę w wysokości na każdą akcję równą 1,05 kwoty otrzymanej na akcję przez posiadaczy akcji z prawem głosu w Spółce.
  2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A będą Osoby Uprawnione, o których mowa w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2020 r.
  3. Warranty Subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.
  • Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A będą wykonywane do 21 sierpnia 2030 r.
  • Warranty Subskrypcyjne serii A będą imiennymi papierami wartościowymi, niezbywalnymi.
  • Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane do objęcia po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
  • Oświadczenie o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych serii A należy złożyć w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

9.    Warranty Subskrypcyjne serii A będą miały formę dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 2

1.    W celu realizacji Programu Opcyjnego, o którym mowa w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2020 r. oraz programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w §1 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 24.375 zł (dwadzieścia cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych).

2.    Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie zrealizowane poprzez emisję nie więcej niż 1.218.750 (jednego miliona dwustu osiemnastu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) uprzywilejowanych, niemych (bez prawa głosu) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy; akcje serii E będą uprzywilejowane w zakresie dywidendy, w ten sposób, że każdy posiadacz akcji serii E otrzyma dywidendę w wysokości na każdą akcję równą 1,05 kwoty otrzymanej na akcję przez posiadaczy akcji z prawem głosu w Spółce.

3.    Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki realizowane jest w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A.

4.    Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A są uprawnieni do objęcia akcji serii E.

5.    Prawo do objęcia akcji serii E będzie wykonywane do 21 sierpnia 2030 r.

6.    Wszystkie akcje serii E będą obejmowane w zamian za wkład pieniężny.

7.    Rada Nadzorcza jest upoważniona do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.

8.    Wszystkie akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, przeznaczonego  do podziału za dany rok obrotowy, jeżeli zostaną objęte nie później niż w dniu dywidendy, właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy.

§3

Zgodnie z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A i akcji serii E, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w zakresie objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A i akcji serii E.

[…]

Ogłoszenie nr 2 – Data publikacji ogłoszenia 10.11.2020 r.

Zarząd PSignite S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000441514), stosownie do postanowień art. 358 § 3 KSH oraz na podstawie oświadczenia Zarządu z dnia 20.10.2020 r., ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji – odcinków zbiorowych akcji.

W dniu 20.10.2020 r. unieważniono odcinki zbiorowe akcji PSignite S.A. z siedzibą w Krakowie obejmujące:

1) 4.700000 akcji serii A, o numerach od A1 do A 4700000

2) 250.000 akcji serii B, o numerach od B1 do B 250000,

3) 50.000 akcji serii C, o numerach od C1 do C 50000.

Ogłoszenie nr 3 – data publikacji ogłoszenia 8.03.2021 r.

Zarząd spółki PSignite S.A. z siedzibą w Krakowie (30-314) przy ul. Dworskiej 1 A lok. LU 4, KRS numer 441514, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30.03.2021 r., z następującym porządkiem obrad:

1.             Otwarcie Zgromadzenia.

2.             Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

3.            Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 i 2021 rok.

4.             Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się o godz. 10:30 w Krakowie, w biurze Kancelarii Notarialnej Gruskoś, Nowak s.c. przy ulicy Grottgera 1/1, 30-035 Kraków.

The Management Board of PSignite S.A. with its seat in Krakow (30-314) at Dworska 1A apt. LU 4, KRS 0000660076 convenes the Extraordinary General Meeting of the company on March 30, 2021, with the following agenda:

1.            Opening of the Meeting.

2.            Confirmation that the Meeting has been properly convened and election of the Chairman.

3.            Adoption of a resolution regarding the choice of an auditor to audit the company’s financial statement for 2020 and 2021.

4.            Closing of the meeting.

The meeting shall take place at. 10:30 in Kraków, in the Notarial Office of Gruskoś, Nowak Partnership at Al. Grottgera 1/1, 30-035 Kraków

Ogłoszenie nr 4 – data publikacji ogłoszenia 15.04.2021 r.

Zarząd spółki PSignite S.A. z siedzibą w Krakowie (30-314) przy ul. Dworskiej 1 A lok. LU 4, KRS numer 441514, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12.05.2021 r., z następującym porządkiem obrad:

1.             Otwarcie Zgromadzenia.

2.             Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

3.            Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez członka Rady Nadzorczej.

4.             Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się o godz. 10:00 w Krakowie, w biurze Kancelarii Notarialnej Gruskoś, Nowak s.c. przy ulicy Grottgera 1/1, 30-035 Kraków.

The Management Board of PSignite S.A. with its seat in Krakow (30-314) at Dworska 1A apt. LU 4, KRS 0000660076 convenes the Extraordinary General Meeting of the company on May 12, 2021, with the following agenda:

1.            Opening of the Meeting.

2.            Confirmation that the Meeting has been properly convened and election of the Chairman.

3.            Adoption of a resolution on the consent to the granting of a loan to the company by a member of the Supervisory Board of the Company.

4.            Closing of the meeting.

The meeting shall take place at. 10:00 in Kraków, in the Notarial Office of Gruskoś, Nowak Partnership at Al. Grottgera 1/1, 30-035 Kraków