Ogłoszenie nr 1

Zarząd PSignite S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000441514), działając na podstawie art. 450 § 2 KSH, w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 14.10.2020 r. o wpisie do rejestru warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, niniejszym ogłasza treść uchwały nr 4 NWZ Spółki, podjętej dnia 21.08.2020 r. w zakresie dotyczącym warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PS Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy  prawa poboru i zmiany statutu Spółki

§1

  1. Walne Zgromadzenie Spółki, celem wdrożenia Programu Opcyjnego, upoważnia Spółkę do emisji nie więcej niż 1.218.750 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia uprzywilejowanych, niemych (bez prawa głosu) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; akcje serii E będą uprzywilejowane w zakresie dywidendy, w ten sposób, że każdy posiadacz akcji serii E otrzyma dywidendę w wysokości na każdą akcję równą 1,05 kwoty otrzymanej na akcję przez posiadaczy akcji z prawem głosu w Spółce.
  2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A będą Osoby Uprawnione, o których mowa w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2020 r.
  3. Warranty Subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.
  • Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A będą wykonywane do 21 sierpnia 2030 r.
  • Warranty Subskrypcyjne serii A będą imiennymi papierami wartościowymi, niezbywalnymi.
  • Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane do objęcia po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
  • Oświadczenie o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych serii A należy złożyć w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

9.    Warranty Subskrypcyjne serii A będą miały formę dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 2

1.    W celu realizacji Programu Opcyjnego, o którym mowa w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2020 r. oraz programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w §1 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 24.375 zł (dwadzieścia cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych).

2.    Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie zrealizowane poprzez emisję nie więcej niż 1.218.750 (jednego miliona dwustu osiemnastu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) uprzywilejowanych, niemych (bez prawa głosu) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy; akcje serii E będą uprzywilejowane w zakresie dywidendy, w ten sposób, że każdy posiadacz akcji serii E otrzyma dywidendę w wysokości na każdą akcję równą 1,05 kwoty otrzymanej na akcję przez posiadaczy akcji z prawem głosu w Spółce.

3.    Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki realizowane jest w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A.

4.    Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A są uprawnieni do objęcia akcji serii E.

5.    Prawo do objęcia akcji serii E będzie wykonywane do 21 sierpnia 2030 r.

6.    Wszystkie akcje serii E będą obejmowane w zamian za wkład pieniężny.

7.    Rada Nadzorcza jest upoważniona do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.

8.    Wszystkie akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, przeznaczonego  do podziału za dany rok obrotowy, jeżeli zostaną objęte nie później niż w dniu dywidendy, właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy.

§3

Zgodnie z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A i akcji serii E, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w zakresie objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A i akcji serii E.

[…]

Ogłoszenie nr 2

Zarząd PSignite S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000441514), stosownie do postanowień art. 358 § 3 KSH oraz na podstawie oświadczenia Zarządu z dnia 20.10.2020 r., ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji – odcinków zbiorowych akcji.

W dniu 20.10.2020 r. unieważniono odcinki zbiorowe akcji PSignite S.A. z siedzibą w Krakowie obejmujące:

1) 4.700000 akcji serii A, o numerach od A1 do A 4700000

2) 250.000 akcji serii B, o numerach od B1 do B 250000,

3) 50.000 akcji serii C, o numerach od C1 do C 50000.